KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

AMAÇ VE KAPSAM

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MOTOR OTOMOTİV YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“MOTOR OTOMOTİV”) tarafından hazırlanmıştır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketlerimiz çalışanları veya Şirketlerimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketlerimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. MOTOR OTOMOTİV veya MOTOR OTOMOTİV adına veri işleyen yetkili üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir. Aşağıdaki yöntemler tahdidi olarak sayılmamıştır.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ
 • MOTOR OTOMOTİV ile iş ortaklığı/danışmanlık kapsamı altında gerek elektronik ortamda gerek fiziki ortamda doldurulan formları;
 • MOTOR OTOMOTİV internet sitesinde veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, MOTOR OTOMOTİV ile iletişime geçmek üzere doldurulan iletişim formları;
 • İnternet üzerindeki çevrim içi alışveriş uygulamaları, kullanıcıyı tanımak için kullanılan
 • Çerezler (cookies), internet sitelerinin mobil uygulamaları;
 • MOTOR OTOMOTİV ve MOTOR OTOMOTİV ile organik anlamda ilişkili tüm kuruluşlarla imzalanan muhtelif sözleşmeler ile MOTOR OTOMOTİV’e gönderilen elektronik postalar, faks ve mektup, sair yazılar ve telefon görüşmeleri;
 • MOTOR OTOMOTİV adına veri işleyen veya MOTOR OTOMOTİV’e bu konuda profesyonel destek veren üçüncü kişiler
 • MOTOR OTOMOTİV iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, müşterileri ve çalışanlarıyla iletişim kuran çeşitli kurum içi ve dışı birimler
 • Sosyal medya kanalları, internet üzerindeki arama motorları;
 • İş/Danışmanlık sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, sair yazılı içerik;
 • MOTOR OTOMOTİV kapsamında diğer kayıtlar,
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verileriniz

 • İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi, başta olmak üzere, yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek ve ticaret kurallarına uygun olarak faaliyet göstermek,
 • MOTOR OTOMOTİV iş ortaklarına ticaret kuralları dâhilinde hizmet verebilmek; insan kaynakları süreçlerini yürütmek,
 • Şirketimiz ile aranızda kurulmuş olan mal veya hizmet alımı gibi sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Fatura düzenleme, vergi beyanında bulunma satış sonrası hizmeti sunma gibi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Müşterileri taleplerini ve şikâyetlerini inceleyerek müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesini artırmak,
 • Ürün tedarik süreçlerini yürütmek,
 • Risk yönetimini gerçekleştirmek,
 • Onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ürün ve hizmetlerimiz hakkında size kampanyalar hakkında bilgilendirici duyurular gerçekleştirmek,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirmek, geliştirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini sağlamak,
 • Şirketimizce verilen sair diğer hizmetlere dair işlemleri yerine getirmek, yürütmek ve geliştirmek, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerini yapmak,
 • İstihbarat, bilgi araştırmaları yapmak, planlama, istatistik, iş ortakları ve personel memnuniyeti çalışmaları yapmak, gerekli güvenliği sağlamak, iş ortaklarına daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve bunları kesintisiz olarak sürdürebilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel Verilerin, toplamasının hukuki sebebi, MOTOR OTOMOTİV’in yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve bu faaliyetler kapsamında gerek iş ortakları, gerek hizmet sağlayıcıları, gerek çalışanlar, gerekse de tedarikçi ve alt yüklenicilerle kurduğu ve/veya kuracağı ilişkilerin gerektiği şekilde devamının sağlanmasıdır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİME VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

MOTOR OTOMOTİV tarafından toplanan kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve yürürlükteki mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, yargı mercileri ve diğer yetkili kamu kuruluşları ve özel kurumlarla ve MOTOR OTOMOTİV’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere, bayilerine, servis firmalarına MOTOR OTOMOTİV’in diğer tedarikçilerine, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarına, denetçilere, MOTOR OTOMOTİV ile organik bağı bulunan ilişkili kuruluşlara ve bunların hissedarları ile üyelerine ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, veri sahiplerinin kişilerin MOTOR OTOMOTİV ile imzalamış oldukları sözleşmeler kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olmak şartıyla ilgili olan üçüncü kişilerle de paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle MOTOR OTOMOTİV tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları ve sosyal paylaşım siteleri de dâhil), yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle MOTOR OTOMOTİV tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları ve sosyal paylaşım siteleri de dâhil), yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

MOTOR OTOMOTİV’İN KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca aşağıda sayılan hallerde, MOTOR OTOMOTİV açık rıza aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış kişisel verileri işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde;
 • MOTOR OTOMOTİV ile ilişkili şirket, vakıf ve sair ilişkili kuruluşlar ile bir sözleşme kurulması veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde;
 • MOTOR OTOMOTİV’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğuolan hallerde;
 • Kişisel verilerin, veri sahibince alenileştirilmiş olması durumunda;
 • Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, MOTOR OTOMOTİV’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda
VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel veriler, yürürlükteki mevzuatta öngörülen belirli süreler veya işbu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süreler boyunca işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerin toplanma amacının sona ermesi durumunda, verileri saklamak amaçlı hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde, bu veriler MOTOR OTOMOTİV tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sahiplerinin kişisel verilerinin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakları saklıdır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR ŞÖYLEDİR:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bilgi talep etme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri sahipleri, yukarıda anılan haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini açıkça tespite yarar bilgi ve belgelerle birlikte “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup imzalayarak bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Nazik Apt No: 123/4 Şişli/İstanbul açık adresine gönderebilirler. Başvurular, veri sahibince bizzat veya veri sahibince noterden hususi vekâletname verilmek suretiyle yetkilendirilmiş vekil aracılığıyla yapılabilecektir. MOTOR OTOMOTİV veri sahibinin talebinin niteliğine göre başvuruyu değerlendirip, en geç otuz gün içinde neticelendirecektir.

Saygılarımızla, MOTOR OTOMOTİV YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.